Držiteľská správa finančných nástrojov

Vedľajšia investičná služba (§6 ods. 2 písm. a) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách):

  • držiteľská správa

zahŕňa prevzatie finančného nástroja od klienta, jeho následné spravovanie, výkon akcionárskych práv dohodnutým spôsobom, realizácia výplat kupónov, dividend ako aj ďalšie služby podľa potrieb klienta. Výkon držiteľskej správy sa vykonáva na majetkovom účte APOLLO CAPITAL, a. s., obchodník s cennými papiermi zriadenom špeciálne pre tento účel.