Nákup a predaj finančných nástrojov

Hlavná investičná služba (§6 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách):

  • prijatie a postúpenie pokynu klienta a vykonanie pokynu klienta na jeho účet

zahŕňa realizáciu nákupu a predaja cenných papierov na regulovaných trhoch cenných papierov alebo na medzibankovom trhu podľa jednotlivých požiadaviek klienta.