Správa a úschova finančných nástrojov

Vedľajšia investičná služba (§6 ods. 2 písm. a) zákona č. 566/2001 Z.z.):

  • správa

zahŕňa prijatie finančného nástroja od klienta v prospech jeho účtu, jeho následné spravovanie, výkon akcionárskych práv dohodnutým spôsobom, realizáciu výplat kupónov, dividend, ako aj ďalšie služby podľa potrieb klienta. Výkon správy sa vykonáva na majetkovom účte klienta.

Výkon vedľajšej investičnej služby (§6 ods. 2 písm. a) zákona č. 566/2001 Z.z.):

  • úschova

zahŕňa prevzatie finančného nástroja od klienta, jeho uschovanie a následnú starostlivosť po dobu výkonu tejto služby.